Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Ovanko Administraties, gevestigd aan Bedrijfsweg 21, 8251 KK  Dronten, bij de kamer van koophandel bekend onder nummer 37161905.

Anita Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Ovanko Administraties. Zij is te bereiken via info@ovanko-administraties.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou, die verwijzen naar jou. Ovanko Administraties verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Ovanko Administraties of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

ondernemer:              Anita Koning

Onderneming:           Ovanko Administraties

Bezoekadres:             Bedrijfsweg 21, 8251 KK Dronten, Nederland

E-mail:                        info@ovanko-administraties.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 6 29468336

KvK-nummer:             37161905

Ovanko Administraties is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Ovanko Administraties is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ovanko Administraties is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Ovanko Administraties, waaronder https://www.ovanko-administraties.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ovanko Administraties verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Ovanko Administraties opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Ovanko Administraties. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Ovanko Administraties om de overeenkomst uit te voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ovanko-administraties.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en welke gegevens worden door Ovanko Administraties opgeslagen?

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, sofi-nummer, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het indienen van inkomstenbelasting aangiftes: uw naam, adres, postcode, woonplaats, sofi-nummer, telefoonnummer en/of e-mailadres,

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Ovanko Administraties altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@ovanko-administraties.nl.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ovanko Administraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ovanko Administraties) tussen zit. Ovanko Administraties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mailerlite, emailsysteem. Voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ovanko-administraties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ovanko Administraties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ovanko Admininstraties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wanneer worden persoonsgegevens door Ovanko Administraties verwijderd?

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Met wie delen we je gegeven?

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Ovanko Administraties gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Ovanko Administraties, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ovanko-administraties.nl.

Het staat Ovanko Administraties vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Ovanko Administraties ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Ovanko Administraties. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Ovanko Administraties. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Ovanko Administraties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ovanko Administraties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ovanko Administraties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 Analytische / tracking cookies

Google Analytics

Advertenties

Google AdWords

Facebook Pixel

Social Media

Facebook

LinkedIn

Instagram

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Ovanko Administraties gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Ovanko Administraties altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Dit is ook de bevoegde instantie om een eventuele klacht in te dienen wanneer je van mening bent dat je persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen